به چشم هات اعتماد نکن.

اون ها فقط محدودیت ها رو نشون میدن.

با فهم و درکت نگاه کن، دنبال چیزی بگرد که می دونی

و پرواز رو خواهی دید؛

محدودیتی در کار نیست!