تنها چیزی که به صورت تخصصی در زندگیم بهش تسلط دارم، انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه...!

سلامٌ لِلَّذینَ أحبهُم عبثا...

سلام بر کسانی که بیهوده دوستشان داشتم...