بعضی آدم ها دوستت نخواهند داشت؛ حتی اگر هر کاری کنی!

و بعضی آدم ها حتی اگر هر کاری کنی، از دوست داشتنت دست نمی کشند...