وقتی بودن کسی تمام شد، باید پذیرفت که دیگر تمام شده!

دست و پا زدن فایده ندارد

باید بگذاری که برود پی کار و زندگی اش

قبول کن شبیه خوردن یک نوشیدنی، جایی به انتها رسیده...


+ من که وقتی نوشیدنی میخورم و به انتهاش می رسم، اونقدر سرازیرش میکنم تا از تهش یه چیزی دربیاد... (که چیزی هم بیرون نمیاد!)