فکر می کنم زمین یک معشوقه ای داشته که همین تازگی ها رهایش کرده!
برای همین هم هست که هی از سرمای تنهایی می لرزد...

معشوقه! بازگرد و گرم در آغوشش گیر
ما جانمان را از سر راه نیاورده ایم که رفتن بیجای تو آن را از ما بگیرد...!!!

+ یلداتان مبارک
+ فال شب یلدا فراموش نشه پس بکلیک :)