ما را برای بیست و چهار ساعت زندگی در امروز طراحی کرده اند و نه بیشتر!
نگرانی امروز برای مشکلات فردا، دردی از ما دوا نخواهد کرد...