از چیزای کوچیک زندگیت لذت ببر!

یه روز ممکنه به عقب نگاه کنی و متوجه بشی که اونا چیزای بزرگی بودن...!