بشنو از نِی

با لهجه ی یک عدد نِی بخوانید!

و من به سبک یک درخت
میان عافیت نور منتشر می شوم
برای چیدن یک خوشه "خدا"!
پیوندها