نی می زنی، دف می زنی، آتش به دنیا می زنی

جـانــا بـزن آتـش تنـم، بـه بـه چـه زیـبــا می زنـی

این جا می توانید درِ گوشی نی بزنید :)